Ren By - konseptet

Det har gjennom de siste årene vært mye fokus på hvordan Bodø fremstår. Fokuset har vist seg i byprofilerings prosjektet «Bodø i vinden» og gjennom involvering fra blant annet Bodø Næringsforum.

Fra kommunens side er det gjennom Teknisk Avdeling, Bodø Bydrift og Parketaten gjort flere utredninger hvor det systematisk arbeides med dette for øye. I handlingsplanen 2007 -2008 omhandles et prosjekt om ren by.

I praksis ser vi at oppgaven er større enn de ressursene kommunen har tilgjengelig. Det er også vanskelig å forholde seg til en klar ansvarsfordeling mellom aktørene om hvem som «eier» avfallet. Det er ikke tvil om at byens huseiere og næringsdrivende har et medansvar sammen med Bodø kommune.

Det er i dag en meget effektiv og god interkommunal avfallssortering gjennom IRIS. I tillegg er det flere aktører på bedriftsmarkedet som gjør mye av de samme oppgavene som IRIS/ Østbø a.s. Parketaten i Bodø kommune arbeider med dette daglig gjennom tømming av kommunale søppelkasser og rydding i bed og parkanlegg.

Ren By prosjektet skal ikke komme inn på noen av disse aktørenes virksomhetsområde. Tvert imot ser vi frem til et spennende samarbeid med blant annet Parketaten.

Praktisk ide og gjennomføring.
Ren By gjennom Jobb1 skal rydde og plukke søppel der andre ikke «bryr seg». Det legges opp til 4 roder som dekker sentrum, Rønvik og Stormyra. Disse rodene kommer til å bli betjent av to-manns team som har med seg en renholdsvogn. Renholdet kommer til å foregå tre dager i uken med inntil tre team.

Jobb1 har både kapasitet og nødvendig kompetanse til å utføre oppgaven. Å holde byen ren og fri for søppel er en oppgave som byen til nå ikke har maktet å utføre på en tilfredsstillende måte.

Visjon
Vi ønsker at Bodø skal fremstå som Norges reneste by. Vi ønsker å bidra til at byens beboere får bedre holdninger og adferd i forhold til sitt nærmiljø. Arbeidet skal samtidig gi en mulighet til en forutsigbar og meningsfylt hverdag til alle arbeidere i Ren By prosjektet.

Samarbeid med næringslivet i Bodø
Dette prosjektet er helt avhengig av et godt samarbeid med huseiere/næringsdrivende i Bodø. Vi legger opp til en frivillig støtteordning, der huseiere, næringsdrivende og andre kan innbetale minimum kr 1500 for 2012.

Renholdsrodene blir uansett gjennomført og det vil bli ryddet uavhengig om en bedrift/virksomhet bidrar eller ikke. Vi har derfor en utfordring i å kommunisere budskapet til Bodøs næringsliv, en oppgave vi ønsker å gjøre i samarbeid med Bodø Næringsforum og Team Bodø. Vi vil også trenge enkeltbedrifter som sponsorer i prosjektet. Dette går på bekledning, kommunikasjons- og informasjonsmateriell samt håndtering av det avfallet som blir samlet sammen.

Rasjonell kommunikasjon og teknisk løsning
I forbindelse med prosjektet er det utviklet en egen nettside. Her kan de som støtter prosjektet registrere seg som støtte-bedrift, samt gjøre sin innbetaling/gi sitt bidrag.

Nettsiden gir mulighet for tips fra byens innbyggere vedrørende behov og ønske for ”ekstra” søppelrydding hvor som helst i byen. All betydelig rydding utenfor rodene vil kunne kreve ekstra kompensasjon.

Hva trenger vi fra Bodø kommune?
Prosjektet trenger ca kr 500.000 i oppstartsåret 2012. For de neste årene må vi komme tilbake med konkrete behov. Behovene vil være avhengig av støtten fra næringslivet samt den praktiske dimensjoneringen av prosjektet. Vi vil ha 2012 som prosjektets ”læreår”.

Ambisjonen er at dette skal bli en permanent ordning som både holder byen ren og sikrer et stabilt tilbud til Jobb1 sine arbeidere.

Kommunikasjonsstrategi, design av logo og grafisk profil, webdesign, design og produksjon av øvrig informasjonsmateriell samt nettløsning er i sin helhet levert kostnadsfritt av mpDesign.